ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πάρε το μέλλον στα χέρια σου!

Γίνε Μέλος στο δικό σου Ασφαλιστικό Ταµείο!

Γιατί κάποιος να ασφαλιστεί στο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών:

Ο κάθε ασφαλισµένος, ανά πάσα στιγµή, έχει πλήρη ενηµέρωση για τις εισφορές και τις αποδόσεις του, µέσω πρόσβασης µε δικούς του κωδικούς στην ηλεκτρονική µερίδα του (portal).

Το εφάπαξ αποτελεί ουσιαστική αύξηση του εισοδήµατος τη στιγµή της απονοµής της πενιχρής σύνταξης.

Υπάρχει ειδικό θεσµικό πλαίσιο µε αυστηρή κρατική εποπτεία, που διασφαλίζει την διαφάνεια και την αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων των µελών της Διοίκησης.

Το 100% των αποδόσεων αποδίδονται στους ασφαλισµένους, αφού δεν υπάρχουν µέτοχοι και πληρωµές µερισµάτων, σε αντίθεση µε ασφαλιστικές εταιρίες, Τράπεζες και άλλες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις

Υπάρχει σηµαντικό φορολογικό όφελος, δηµιουργώντας έτσι µεγάλη απόδοση επί των εισφορών, σε πλήρη αντίθεση µε τα ατοµικά/επενδυτικά προγράµµατα ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών.

Επικοινωνία