ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πλαίσιο Λειτουργίας

Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής

Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής

Το “Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών – Ν.Π.Ι.Δ.” (εφεξής «ΤΕΑ ΙΣΑ» ή «Ταμείο») στο πλαίσιο του νόμου 4680/2020 , όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καταρτίζει γραπτή δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής (εφεξής «ΔΑΕΠ»), η οποία επανεξετάζεται ανά τριετία, εκτός αν προηγηθεί ανάγκη για ουσιώδη αλλαγή στο επενδυτικό προφίλ του ΤΕΑ ΙΣΑ. Σκοπός της ΔΑΕΠ είναι η περιγραφή των αρχών επενδυτικής πολιτικής που διέπουν το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου. Στη ΔΑΕΠ περιλαμβάνονται οι κύριες επενδυτικές αρχές για το Ταμείο οι οποίες δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου (εφεξής «Δ.Σ.») και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησης του. Η παρούσα δήλωση εφαρμόζεται στον κλάδο προκαθορισμένων εισφορών του Ταμείου. Σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου, αποτελούν ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης επενδύσεων και των συναφών κινδύνων τους.

Δείτε εδώ όλη την δήλωση.

Επικοινωνία