ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πλαίσιο Λειτουργίας

Κανονισμός Επενδύσεων

Κανονισμός Επενδύσεων

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. , αποκαλούμενο εφεξής και ως «ΤΕΑ IΣΑ» ή «Ταμείο» αποδίδει στους ασφαλισμένους παροχές επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. Το Ταμείο ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002(Α’ 160), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και υπάγεται στην Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι Επενδύσεις του Ταμείου διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4680/2020 καθώς επίσης και από την Υ.Α. με Αριθμ. Φ.51220/26375/ΦΕΚ β 2007/14.05.2021 «Καθορισμός επιμέρους ορίων και περιορισμών των επενδύσεων των Ι.Ε.Σ. Π.-Τ.Ε.Α. και λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 18 του ν.4680/2020 (Α’ 72)» όπως εκάστοτε ισχύουν. Το Ταμείο δεν αυτό-διαχειρίζεται τις επενδύσεις του αλλά αναθέτει τη διαχείριση σε εξωτερικό διαχειριστή επενδύσεων που πληροί τις προϋποθέσεις της εκάστοτε νομοθεσίας. Επίσης, ορίζει Θεματοφύλακα της περιουσίας του σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Δείτε όλο τον κανονισμό εδώ.

Επικοινωνία