ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πλαίσιο Λειτουργίας

Σκοπός - ΦΕΚ Έγκρισης Καταστατικού

Σκοπός

Το ΤΕΑ Ι.Σ.Α. αποσκοπεί στην παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου και αναπηρίας.  Προς το παρόν,  αυτή η παροχή συνίσταται στην χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ μετά από την συμπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο καταστατικό.

ΦΕΚ Έγκρισης Καταστατικού