ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Σχετικές με όλα τα ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

 • Η πληρωμή εισφορών σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης δίνει τη δυνατότητα για εισόδημα πρόσθετο των παροχών της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, μετά από κάποια χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο, είτε με τη μορφή Εφάπαξ παροχής είτε με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης (ανάλογα με το καταστατικό του κάθε Ταμείου).
 • Συμφέρει φορολογικά
 • Τα μέλη αποκομίζουν το μέγιστο ποσοστό της απόδοσης των επενδύσεων του Ταμείου.
 • Διότι υπάρχει, εκ του Νόμου, πλήρης φορολογική έκπτωση των καταβαλλόμενων εισφορών.  Για παράδειγμα, εάν κάποιος πληρώνει σε ένα έτος εισφορές 6.000 ευρώ και έχει ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, που υπάγεται σε ανώτατο συντελεστή φορολογίας 28%, θα φορολογηθεί για το ποσό των (30.000-6.000=) 24.000 ευρώ και έτσι θα πληρώσει φόρο εισοδήματος λιγότερο κατά 1.680 ευρώ (=6.000×28%).   Έτσι οι εισφορές του έχουν  πραγματικό κόστος 4.320 ευρώ (=6.000-1.680).   Παρομοίως, εάν κάποιος πληρώνει εισφορές 10.000 ευρώ και έχει εισόδημα υπαγόμενο σε φορολογικό συντελεστή 44%,  πληρώνει λιγότερο φόρο εισοδήματος κατά 4.400 ευρώ (=10.000×44%), και έτσι έχει πραγματικό κόστος εισφορών 5.600 ευρώ (=10.000-4.400).

Προφανώς, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό των εισφορών που κάποιος πληρώνει και όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής  του φόρου εισοδήματος, τόσο μικρότερο είναι το πραγματικό κόστος της εισφοράς του. 

Επισημαίνεται ότι ο Νόμος δεν προβλέπει φορολογική έκπτωση των αντίστοιχων εισφορών, που καταβάλλει κάποιος σε επενδυτικά προγράμματα ασφαλιστικών εταιριών ή Τραπεζών ή άλλων διαχειριστών επενδύσεων.

Αυτό το θεμελιώδους αξίας πλεονέκτημα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, είναι ένας λόγος  που από μόνος του δικαιολογεί την εγγραφή κάποιου σε ένα ΤΕΑ.

 • Διότι υπάρχει πλήρης φορολογική απαλλαγή της Εφάπαξ παροχής (και από τον φόρο εισοδήματος και από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης).
 • Διότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι, εκ του Νόμου, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές εταιρίες ή Τράπεζες ή άλλους φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες. Σε μια ασφαλιστική ή άλλη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, ο τελικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους των μετόχων, κάτι που προφανώς περιορίζει τα κέρδη που προορίζονται για τους ασφαλισμένους.  Σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, όλα τα κέρδη αποδίδονται αποκλειστικά στους ασφαλισμένους-μέλη του Ταμείου, που είναι οι μόνοι ‘μέτοχοι’ του Ταμείου.
 • Αυτή τη στιγμή λειτουργούν περί τα τριάντα (30) Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι σε αυτά περιλαμβάνονται δώδεκα (12), με μέλη εργαζομένους και συνεργάτες ασφαλιστικών εταιριών, Τραπεζών και ενώσεων επενδυτών, δηλαδή νομικών προσώπων με εξειδίκευση στη διαχείριση επενδύσεων.  Οι απασχολούμενοι στα εν λόγω νομικά πρόσωπα,  αν και  θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των εργοδοτών τους,  έχουν επιλέξει να συστήσουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης για να κάνουν τις επενδύσεις τους για το συνταξιοδοτικό μέλλον τους, επιβεβαιώνοντας έτσι το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΤΕΑ, που οφείλεται α) στο συμφέρον φορολογικό καθεστώς και β) στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ΤΕΑ, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.
 • Η χρηστή, δηλαδή με το μέγιστο δυνατό βαθμό διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, διαχείριση των χρημάτων των ασφαλισμένων επιβάλλεται μέσα από ένα πλέγμα αυστηρών διατάξεων και ελέγχων που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία, θεσπισμένη βάσει Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την εποπτεία τριών Κρατικών Αρχών: του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές.  Σημειώνεται, επίσης, ότι, εκτός από τους κανόνες δημοσιότητας που ισχύουν για τα οικονομικά και λοιπά δεδομένα ενός Ταμείου, ο ασφαλισμένος  έχει, ανά πάσα στιγμή, πλήρη πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό του, όπου φαίνονται οι εισφορές και οι αποδόσεις των εισφορών του.

Σχετικές με το ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)

 • Κάθε ιατρός που είναι μέλος οποιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της χώρας μας
 • Κάθε εργαζόμενος με σχέση έμμισθης εντολής ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου σε οποιονδήποτε Ιατρικό Σύλλογο της χώρας μας, (άρθρο 4 Καταστατικού)
 • Για τον 1ο χρόνο λειτουργίας του Ταμείου (έως 17/12/2023), η Διοίκηση ασκείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, με καθήκοντα ίδια με αυτά ενός Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 43 Καταστατικού).
 • Έως 17/12/2023, θα πρέπει να έχει εκλεγεί Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς θητείας, το οποίο θα απαρτίζεται από 7 μέλη, με 3 μέλη να ορίζονται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και 4 μέλη να εκλέγονται από τα μέλη του ΤΕΑ ΙΣΑ. Με αυτό τον τρόπο, δύναται οποιοσδήποτε ασφαλισμένος να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 12 Καταστατικού).
 • Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, όποτε επιθυμεί, την αίτηση ασφαλισμένου μαζί με το δελτίο απογραφής και τα σχετικά δικαιολογητικά, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΤΕΑ ΙΣΑ (άρθρο 4 Καταστατικού).  Μετά την έγκριση από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος καθίσταται ασφαλισμένος-μέλος του Ταμείου και ενημερώνεται σχετικά με την πληρωμή των εισφορών του.
 • Ο ασφαλισμένος δηλώνει κατά την εγγραφή του το ποσό της τακτικής μηνιαίας εισφοράς του που θέλει να πληρώνει, το οποίο πρέπει να είναι ακέραιο μεταξύ 50 και 10.000 ευρώ (άρθρο 24 Καταστατικού). Το ποσό που θα έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλλεται παγίως στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΑ ΙΣΑ (άρθρο 26 Καταστατικού).  Το ποσό αυτό μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο,  εφόσον ο ασφαλισμένος δηλώσει εντός του διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου το νέο ποσό που θέλει να πληρώνει κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος. (άρθρο 24 Καταστατικού).
 • Κάθε ασφαλισμένος μπορεί, εάν επιθυμεί, να πληρώνει μια φορά κάθε χρόνο, έκτακτη εισφορά ποσού έως 50.000 ευρώ (άρθρο 25 Καταστατικού).
 • Το ΤΕΑ ΙΣΑ παρέχει ΕΦΑΠΑΞ στον ασφαλισμένο. Για να υπολογιστεί το ποσό του Εφάπαξ λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των εισφορών (τακτικών και εκτάκτων), τα έξοδα διαχείρισης & επενδύσεων και οι αποδόσεις, που έχουν συσσωρευθεί έως την στιγμή της υποχρέωσης απόδοσης του Εφάπαξ στον ασφαλισμένο (άρθρα 29, 27 Καταστατικού).
 • Ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει το Εφάπαξ (άρθρο 28 Καταστατικού), εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:
  • Τουλάχιστον 5ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ και ηλικία 55 ετών και άνω
  • Τουλάχιστον 10ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ και ηλικία 50 ετών και άνω
  • Τουλάχιστον 15ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ, ανεξαρτήτως ηλικίας
  • Συνταξιοδότηση από φορέα κύριας ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑ ΙΣΑ και ηλικίας
 • Εάν για κάποιο λόγο, ένας ασφαλισμένος αποφασίσει να διακόψει τις πληρωμές εισφορών πρόωρα, τότε α)υπολογίζεται το ποσό του Εφάπαξ που αναλογεί στην χρονική στιγμή της διακοπής πληρωμών και β)εισπράττει το ποσό του Εφάπαξ όταν ισχύσει μία από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 29 Καταστατικού).
 • Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, το αναλογούν Εφάπαξ αποδίδεται στους δικαιούχους του, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης και ηλικίας του ασφαλισμένου (άρθρο 28 Καταστατικού).

Κάθε ασφαλισμένος θα έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, με προσωπικούς ηλεκτρονικούς κωδικούς, στον Ατομικό Λογαριασμό του, δηλαδή έναν ηλεκτρονικό φάκελο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκάστοτε  σύνολο των εισφορών (τακτικών και εκτάκτων) του, των αποδόσεων των επενδύσεων, καθώς και των κρατήσεων των διαχειριστικών και των επενδυτικών εξόδων (άρθρο 27 Καταστατικού).  Επιπλέον, προβλέπεται υποχρεωτική ενημέρωση για γενικά στοιχεία του ΤΕΑ ΙΣΑ στην ιστοσελίδα του (άρθρο 10)

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον αριθμό 213 011 7345 (ώρες 10:00-15:00) ή να στείλετε email στο info@teaisa.gr