ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Σχετικές με όλα τα ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

  • Η πληρωμή εισφορών σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης δίνει τη δυνατότητα για εισόδημα πρόσθετο των παροχών της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, μετά από κάποια χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο, είτε με τη μορφή Εφάπαξ παροχής είτε με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης.
  • Συμφέρει φορολογικά
  • Τα μέλη αποκομίζουν το μέγιστο ποσοστό της απόδοσης των επενδύσεων του Ταμείου.

Διότι υπάρχει, εκ του Νόμου (5078/2023), φορολογική έκπτωση των καταβαλλόμενων εισφορών έως 20.000 ευρώ (για ελεύθερους επαγγελματίες) ή 20% επί του μικτού μισθού (για μισθωτούς), που υπερκαλύπτει την φορολόγηση των εφάπαξ.  Για παράδειγμα, εάν κάποιος πληρώνει σε ένα έτος εισφορές 6.000 ευρώ και έχει ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, που υπάγεται σε ανώτατο συντελεστή φορολογίας 28%, θα φορολογηθεί για το ποσό των (30.000-6.000=) 24.000 ευρώ και έτσι θα πληρώσει φόρο εισοδήματος λιγότερο κατά 1.680 ευρώ (=6.000×28%). Έτσι οι εισφορές του έχουν  πραγματικό κόστος 4.320 ευρώ (=6.000-1.680). Παρομοίως, εάν κάποιος πληρώνει εισφορές 10.000 ευρώ και έχει εισόδημα υπαγόμενο σε φορολογικό συντελεστή 44%,  πληρώνει λιγότερο φόρο εισοδήματος κατά 4.400 ευρώ (=10.000×44%), και έτσι έχει πραγματικό κόστος εισφορών 5.600 ευρώ (=10.000-4.400).

Επισημαίνεται ότι ο Νόμος δεν προβλέπει φορολογική έκπτωση των αντίστοιχων εισφορών, που καταβάλλει κάποιος σε ατομικά συνταξιοδοτικά/επενδυτικά προγράμματα ασφαλιστικών εταιριών ή Τραπεζών ή άλλων διαχειριστών επενδύσεων.

Κατά την είσπραξη του εφάπαξ, προβλέπεται φορολόγηση αναλόγως των ετών ασφάλισης στο ΤΕΑ: 20% για 1-5 έτη, 15% για 6-10 έτη, 10% για 11-20 έτη, 5% για 21 ή περισσότερα έτη.

Συγκρίνοντας τις φορολογικές απαλλαγές των εισφορών και τις φορολογήσεις των εφάπαξ, καθίσταται σαφές το φορολογικό όφελος της ασφάλισης σε ΤΕΑ. Αυτό ισχύει διότι οι συντελεστές φόρου εισοδήματος (βάσει των οποίων προκύπτουν οι φορολογικές απαλλαγές των εισφορών) είναι μεγαλύτεροι από τους συντελεστές φορολόγησης των εφάπαξ.  Μάλιστα αυτή η ωφέλεια δεν προκύπτει απλώς από την διαφορά μεταξύ των συντελεστών έκπτωσης των εισφορών και των συντελεστών φορολόγησης των εφάπαξ αλλά και από τον ετεροχρονισμό των δύο καταστάσεων: το όφελος από την φορολογική έκπτωση των εισφορών αποκομίζεται κάθε χρόνο (με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης), ενώ η φορολόγηση του εφάπαξ γίνεται μετά από πολλά χρόνια.

Διότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι, εκ του Νόμου, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές εταιρίες ή Τράπεζες ή άλλους φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες. Σε μια ασφαλιστική ή άλλη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, ο τελικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους των μετόχων, και η διανομή μερίσματος σε αυτούς, κάτι που προφανώς περιορίζει τα κέρδη που προορίζονται για τους ασφαλισμένους.  Σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, όλα τα κέρδη αποδίδονται αποκλειστικά στους ασφαλισμένους-μέλη του Ταμείου, που είναι οι μόνοι ‘μέτοχοι’ του Ταμείου.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν περί τα τριάντα (30) Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι σε αυτά περιλαμβάνονται έντεκα (11), με μέλη εργαζομένους και συνεργάτες ασφαλιστικών εταιριών, Τραπεζών και ενώσεων επενδυτών, δηλαδή νομικών προσώπων με εξειδίκευση στη διαχείριση επενδύσεων.  Οι απασχολούμενοι στα εν λόγω νομικά πρόσωπα,  αν και  θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους,  έχουν επιλέξει να συστήσουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης για να κάνουν τις επενδύσεις τους για το συνταξιοδοτικό μέλλον τους, επιβεβαιώνοντας έτσι το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΤΕΑ, που οφείλεται α) στο συμφέρον φορολογικό καθεστώς και β) στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ΤΕΑ, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

Η χρηστή διαχείριση των χρημάτων των ασφαλισμένων, δηλαδή αυτή που διασφαλίζει τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, επιβάλλεται μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων και ελέγχων που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία, θεσπισμένη βάσει Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την αυστηρή εποπτεία του Κράτους (σήμερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και από 1/1/2025 της Τράπεζας της Ελλάδος). Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές.  Σημειώνεται, επίσης, ότι, εκτός από τους κανόνες δημοσιότητας που ισχύουν για τα οικονομικά και λοιπά δεδομένα ενός Ταμείου, ο ασφαλισμένος  έχει, ανά πάσα στιγμή, πλήρη πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό του, όπου φαίνονται οι εισφορές και οι αποδόσεις των εισφορών του.

Σχετικές με το ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)

  • Κάθε ιατρός που είναι μέλος οποιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της χώρας μας
  • Κάθε εργαζόμενος με σχέση έμμισθης εντολής ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου σε οποιονδήποτε Ιατρικό Σύλλογο της χώρας μας, (άρθρο 4 Καταστατικού)

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά, όποτε επιθυμεί, την αίτηση ασφαλισμένου μαζί με το δελτίο απογραφής και τα σχετικά δικαιολογητικά, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΤΕΑ ΙΣΑ (άρθρο 4 Καταστατικού). Μετά την έγκριση από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος καθίσταται ασφαλισμένος-μέλος του Ταμείου και ενημερώνεται σχετικά με την πληρωμή των εισφορών του.

Ο ασφαλισμένος δηλώνει κατά την εγγραφή του το ποσό της τακτικής μηνιαίας εισφοράς του που θέλει, που θα είναι τέτοιο ούτως ώστε να μην υπερβαίνει το 20% του μικτού μισθού του (για μισθωτό) ή το ποσό των 20.000 ευρώ ετησίως (για ελεύθερο επαγγελματία). Το ποσό που θα έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλλεται παγίως στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα μέσω Τραπέζης, με χρήση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής (RF), που είναι μοναδικός και αποκλειστικός για κάθε ασφαλισμένο. Το ποσό αυτό μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο,  εφόσον ο ασφαλισμένος δηλώσει εντός του διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου το νέο ποσό που θέλει να πληρώνει κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος (άρθρο 24 Καταστατικού).   Επίσης, κάθε ασφαλισμένος μπορεί, εάν επιθυμεί, να πληρώνει μια φορά κάθε χρόνο, έκτακτη εισφορά.  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει το συνολικό ετήσιο ποσό των εισφορών να μην υπερβαίνει το 20% της μισθοδοσίας για μισθωτό ή τις 20.000 ευρώ για μη μισθωτό.

Το ΤΕΑ ΙΣΑ παρέχει ΕΦΑΠΑΞ στον ασφαλισμένο. Για να υπολογιστεί το ποσό του Εφάπαξ, λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των εισφορών (τακτικών και εκτάκτων), τα έξοδα διαχείρισης & επενδύσεων, οι αποδόσεις, που έχουν συσσωρευθεί έως την στιγμή της υποχρέωσης απόδοσης του Εφάπαξ στον ασφαλισμένο (άρθρα 29, 27 Καταστατικού) και ο φόρος που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης (Ν. 5078/2023).

Βάσει του N. 5078/2023, προβλέπονται ως ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης της συνταξιοδοτικής παροχής από ΤΕΑ: α) η συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης, ή β) η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης στο Τ.Ε.Α., όπως το ελάχιστο αυτό ηλικιακό όριο διαμορφώνεται κάθε φορά για τη λήψη πλήρους σύνταξης από τον κύριο φορέα ασφάλισης, ή γ) η ηλικία των πενήντα πέντε (55) ετών με τουλάχιστον είκοσι (20) έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α., ή ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης αν η εργασιακή σχέση τερματίζεται λόγω οικειοθελούς αποχώρησης με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, ή δ) ο τερματισμός της εργασιακής σχέσης χωρίς τη βούληση του εργαζομένου.

Ειδικά για ασφαλισμένους που έχουν εγγραφεί στο ΤΕΑ ΙΣΑ έως 20/12/2023, ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό (άρθρο 28).

Εάν για κάποιο λόγο, ένας ασφαλισμένος αποφασίσει να διακόψει τις πληρωμές εισφορών πρόωρα, τότε α)υπολογίζεται το ποσό του Εφάπαξ που αναλογεί στην χρονική στιγμή της διακοπής πληρωμών και β)εισπράττει το ποσό του Εφάπαξ όταν ισχύσει μία από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Κάθε ασφαλισμένος έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή,  με προσωπικούς ηλεκτρονικούς κωδικούς, στον Ατομικό Λογαριασμό του, δηλαδή έναν ηλεκτρονικό φάκελο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκάστοτε  σύνολο των εισφορών (τακτικών και εκτάκτων) του, των αποδόσεων των επενδύσεων, καθώς και των κρατήσεων των διαχειριστικών και των επενδυτικών εξόδων (άρθρο 27 Καταστατικού).  Επιπλέον, προβλέπεται υποχρεωτική ενημέρωση για γενικά στοιχεία του ΤΕΑ ΙΣΑ στην ιστοσελίδα του (άρθρο 10)

Η Διοίκηση ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς θητείας, το οποίο απαρτίζεται από 7 μέλη, με 3 μέλη οριζόμενα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και 4 μέλη εκλεγόμενα από τα μέλη του ΤΕΑ ΙΣΑ.

Επιπροσθέτως, βάσει του Ν. 5078/2023, από 1/1/2025 θα υπάρχει και Εποπτικό Συμβούλιο, που θα βεβαιώνει την τήρηση του Καταστατικού και της Νομοθεσίας.

Οποιοσδήποτε ασφαλισμένος – μέλος του ΤΕΑ, μπορεί να συμμετέχει είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Μπορείτε
να τηλεφωνήσετε στον αριθμό 213 011 7345 (ώρες 10:00-14:00)
ή να στείλετε email στο info@teaisa.gr

Επικοινωνία