ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αίτηση Εγγραφής - Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!

Πριν από τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .doc, .docx, .jpeg, .jpg) για να υποβληθούν μαζί με την αίτηση:
1. φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
2. έγγραφο που δείχνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
3. σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγγραφο που δείχνει την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (ιατρός-μέλος Ιατρικού Συλλόγου ή εργαζόμενος σε Ιατρικό Σύλλογο με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Με την υποβολή του παρόντος δηλώνω την επιθυμία μου να εγγραφώ ως ασφαλισμένο μέλος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. καταβάλλοντας εφάπαξ το ποσό των 30 ευρώ (τριάντα) ως δικαίωμα εγγραφής¹

και ως τακτική μηνιαία εισφορά το ποσό των ευρώ:

(αριθμός μόνο χωρίς δεκαδικά)

¹Βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού, το δικαίωμα εγγραφής είναι 30 ευρώ εφάπαξ

Προσωπικά στοιχεία

Ημερομηνία Γεννήσεως
Ιδιότητα μου στον Ιατρικό Σύλλογο

Επικοινωνία